1 year ago

làm giàu không cần bằng đại học

làm bằng đại học giá bao nhiêu trạng thái tăng thời đoạn ngơi hưu, tạo điều kiện nổi họ tiếp đóng hùn tri thức biếu từng lớp là việc đả cấp thiết. tự những năm học vội vàng III, canh read more...1 year ago

làm bằng đại học bao công chứng

làm bằng đại học nước ngoài giả tư thục, người đứng đầu không phải là Hiệu trưởng, dẫn đến tình trạng người có tiền đầu tư thì có thực quyền (Chủ tịch Hội đồng quản trị) nhưn read more...